Về việc thay đổi thông tin Giấy tờ tùy thân từ CMTND sang CCCD điện tử của Cổ đông

13/05/2024
Căn cứ Luật 26/2023/QH15 Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023. quy định Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.
Căn cứ Thông báo lĩnh cổ tức năm 2023 của HĐQT Cty CP XNK y tế Việt Nam quy định Giấy tờ tùy thân phải đúng với Giấy tờ tùy thân ghi trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp cổ đông thay đổi giấy tờ tùy thân, không còn phù hợp Giấy tờ tùy thân ghi trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần thì cổ đông phải đến văn phòng công ty làm đính chính thông tin cổ đông trước khi lĩnh cổ tức.
 
Công ty CP XNK y tế Việt Nam Đề nghị cổ đông chưa thay đổi thông tin Giấy tờ tùy thân từ CMTND sang CCCD điện tử đến Văn phòng Công ty để làm thủ tục thay đổi thông tin Giấy tờ tùy thân.
( Mẫu Giấy đề nghị đính kèm Thông  báo)