Trung tâm Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế II

Nguyễn Thị Thu Vân -  Giám đốc 

Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Giám đốc

Tel : 024 38561 901

         0912 797 357