Phòng Tổ chức Hành chính

TRƯỞNG PHÒNG : ÔNG PHẠM HÙNG SƠN

TEL : 024 - 38430400

EMAIL : TCHC@VIMEDIMEX.VN