Hội đồng Quản trị

Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Trọng Quý
 
Các thành viên :
 
- Ông: Nguyễn Đình Viễn
- Bà Hoàng Thị Thái Thanh
- Bà Lê Thị Quỳnh Nga
- Bà Nguyễn Hà Linh