06/04/2018 10:08:41 AM
       

Cổ đông » Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2018

CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM

VIMEDIMEX VN 

=== *** ===

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------- *** ---------

       

  Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

KÍNH GỬI : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM

 

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Y tế Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam với kế hoạch chi tiết như sau :

 

1- Thời gian :  8h ngày 26 tháng 4 năm 2018

2- Địa điểm: Hội trường E2, Khách sạn La thành, số 226 phố Vạn Phúc, Hà Nội

3- Nội dung Đại hội

  Thảo luận và thông qua các vấn đề :

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Báo cáo tài chính năm 2017 (rút gọn) đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động năm 2017, Kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

- Tờ trình Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018.

4- Điều kiện tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Việt Nam theo danh sách chốt ngày 12/04/2018, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND, hộ chiếu) , Giấy uỷ quyền hoặc Giấy giới thiệu (nếu cổ đông là pháp nhân).

 

Đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận tham gia Đại hội bằng cách gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu có) đến Công ty ; qua số máy fax: 024.38459247, hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới Công ty (trong giờ hành chính): 024.37367552.

Cổ đông xem mẫu Giấy uỷ quyền và các Tài liệu văn kiện của Đại hội trên trang

Website: http://vimedimex.com.vn

 

 

Thông báo này thay cho giấy mời họp.

 

 

Lưu ý: - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

 

 

Trân trọng./.

 

            HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email:   vimehanoi@vnn.vn
  vimehanoi@vimedimex.vn

Designed by DTC., Ltd.