05/05/2017 5:28:38 PM
       

Cổ đông » Thông báo lĩnh cổ tức năm 2016

CÔNG TY CP XNK Y TẾ VIỆT NAM

VIMEDIMEX VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Số : 388/VIME-CĐ

v/v : Chi trả cổ tức năm 2016

 

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP XNK y tế Việt Nam

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty CP XNK y tế Việt Nam  xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông việc chi trả cổ tức năm 2016 như sau :

- Tỷ lệ cổ tức là 19% (1.900 đồng / 1 cổ phần)

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng cổ tức năm 2016: ngày 05/05/2017

- Thời gian và địa điểm nhận cổ tức :

   Trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 15/05/2017 đến ngày 16/06/2017

 Tại Phòng Kế toán Công ty CP XNK y tế Việt Nam, 138 Giảng võ, Hà Nội

                 Điện thoại liên hệ : 04 38237170 hoặc 04 37367552

- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt, chuyển khoản.

- Cổ đông là cá nhân đến công ty nhận cổ tức cần xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước) và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

- Cổ đông là pháp nhân : người đến nhận phải xuất trình chứng minh thư và Giấy giới thiệu (hoặc Giấy ủy quyền ) và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                CHỦ TỊCH

                   (đã ký)

 

  

 

   NGUYỄN TRỌNG QUÝ

Nơi nhận :

- Như trên

- Lưu VT • CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM - VIMEDIMEX VN
  Địa Chỉ: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.
  Tel : (84-24) 38430400 ; (84-24) 38443462
  Fax: (84-24) 38459247
  Website: www.vimedimex.com.vn / www.vimedimex.vn
  Email:   vimehanoi@vnn.vn
  vimehanoi@vimedimex.vn

Designed by DTC., Ltd.